Nuestro Linaje

Gichin Funakoshi

Maestro Gichin Funakoshi

Shigeru Egami

Maestro Shigeru Egami

Atsuo Hiruma

Maestro Atsuo Hiruma

 

 

AKDES Chile Keizu

 

Imágenes de algunos maestros Shotokai